WiFi master password break

Qorannoo

Namni kamiyyuu qorannoo irratti hirmaatee yeroo keessaniif waan xiqqoo argachuu danda’a. Akkasumas iddoowwan qorannoo irraa maallaqa argachuuf beekumsa ykn ogummaa gadi fagoo qabaachuun si hin barbaachisu.

Odeeffannoo barbaachisu marsariitiiwwan qorannoof kennuudhaan hojii cimaa dhaabbileen gurguddoon beeksisaafi beeksisa isaanii irratti hojjetan hir’ista. Kanaafuu, qarshii guddaa siif kaffaluutti gammadu.

Gaaffiiwwan marsariitiiwwan qorannoo gaafatan deebisuuf yoo qophooftan hojiin sun walakkaa xumuramee jira. Bakka deemtan irratti hundaa’uun qorannoo tokkoof ykn guyyaatti doolaara 50 hanga 100 argachuu dandeessu.

Iddoowwan qorannoo kunniin qarshii gurguddaa dish out:

1) Qorannoo Vindale

2) Qorannoo Junkie

3) Kilabii Qorannoo

Hojii gosa kana irraa maallaqa madaalawaa argachuu dandeessa yoo guyyaa guyyaan qorannoo xumuruuf yeroo gaarii dabarsuudhaaf qophoofte.

Muuxannoo Barbaachisu: Muuxannoon hin barbaachisu

Ulaagaalee: Kompitara ykn bilbila ismaartii fi qunnamtii Wi-Fi gaarii qabaachuu

Advertisement

Weebsaayitii Fi Appilikeeshinii hojjechuu

✓Weebsaayitii ykn appii fayyadamuu qofaaf kaffaltii argachuu akka dandeessu yaaddee beektaa? Sababni isaas, dhaabbilee teeknooloojiif hojii qorannoo hojjechuuf torbanitti kaffaltii argachuu dandeessa, fedhiin qorattootaas yeroo hunda dabalaa jira.

Qorattoonni kun sa’aatii tokkotti hanga doolaara 40 argachuun hojii fi fayyadamtootaaf mijaawaa ta’uu marsariitiiwwan, appii bilbila ismaartii, taphoota fi kanneen biroo hedduu qorachuu danda’u.

Qormaanni tokkoon tokkoon isaa gara daqiiqaa 10-15tti fudhata. Kanaafuu, yoo sa’aatii lama lamaaf bilisa taate, session 8 hanga 12 xumurtee ofii keetii qarshii ariifataa gochuu dandeessa. Sa’aatii hojjettu dabali, hojii gosa kana irraa sirriitti waan si barbaachisu argachuu dandeessa.

Dhaabbileen kunneen torban torbaniin qorannoof kaffaltii siif kaffalu:

1) YaaliMyUI

2) Xiinxala

3) Miira fayyadamaa

4) Qormaata fayyadamaa

Muuxannoo Barbaachisu: Muuxannoon hin barbaachisu

Ulaagaalee: Kompiitara, maaykiroofoonii, weebkaam fi qunnamtii Wi-Fi gaarii qabaachuu

Freelancing Hojii Fiverr Irratti

Tajaajila toora interneetii irratti kennuu dandeessu argatteettaa? Freelancing jalqabaa fi yeroo boqonnaa fi dandeettii keessan fayyadamuun daldala xixiqqaa keessan website Fiverr irratti diriirsuu dandeessu, bakka ofii keessanii piroofaayilii gochuu fi ogummaa keessan namoota interneetii irratti kennuudhaan saffisaan maallaqa argachuu jalqabuu dandeessu.

Fiverr irratti tajaajilli ati kennitu ‘gigs’ jedhama. Gig keessan gatii $5 hanga $995 ta’een qopheessuu dandeessu, filannoo paakeejii adda addaa sadii: Basic, Standard, fi Pro dhiyeessuu ni dandeessu.

Yoo xiqqaate torban lamatti $5 argachuu fi ji’atti hanga $15,000 ol deemuun ni danda’ama, kunis tajaajila kee, yaada maamiltootaa, sadarkaa waliigalaa, fi rifaralaa Fiverr keessatti argattu irratti hundaa’a. Namoonni tokko tokko carraaqqii fi hojii cimaa isaanii hunda itti galchuudhaan karaa marsariitii addaa kanaa ji’atti doolaara kuma 38 hanga kuma 48 argatu. Barreeffama dandeettii galii Fiverr irraa argachuu bal’inaan ibsu as Forbes irratti ilaaluu dandeessu.

Kutaan gaariin asitti jiru torbanitti sa’aatii 70 hojjechuu yoo hin barbaannellee hojii qulqullina qabu kennuu fi maamiltoota Fiverr irraa yaada sadarkaa olaanaa qabu argachuudhaan galii kee guddisuu dandeessa.

Tokkoon tokkoon gig hojjetameef ulaagaan barbaachisu tajaajila ati kennitu irratti hundaa’uun adda adda ta’uu danda’a. Gariin laptop dhuunfaa fi qunnamtii interneetii qofa kan barbaadan yoo ta’u, kaan ammoo daldala gahaa ta’een hojjechuuf maaykiroofooni dabalataa ykn weebkaam barbaadu. Gaajeeta biroo hunda malees tajaajila kee xumuruu fi gigs kee gurguruuf si barbaachisu, beekamaadha.

Muuxannoo Barbaachisu: Muuxannoon hin barbaachisu

Ulaagaalee: Herrega baankii, kompiitara ykn bilbila ismaartii, fi qunnamtii Wi-Fi gaarii qabaachuu

Toraa website Kenya’s nuu hordofaa

https://t.me/birraanework

https://www.facebook.com/birraanework

Watch “Bu’aa Matooraa Eenyu Bare Sirritti 20 December 2022” on YouTube

Watch “WiFi master (akkata WiFi darbi gabatee isaa hin beekkamne ittiin beekkamu danda’u)” on YouTube

Amaazoon Jechuun Mali, FBA Jechuuno Mali(What is Amazon and what is FBA)

Yoo yaad-rimee daldalaa onlaayinii kanaaf haaraa taate, FBAn raawwii Amaazoon jechuudha.”

Amaazoon oomisha kee marsariitii isaanii irratti ni tarreessa, yeroo gurgurtaan dhufus hojii cimaa akka ergamuu fi geessuuf qopheessuu hunda ni hojjetu oomisha kee maamilaaf.Bu’uuraan networkii raabsaa humna guddaa qabuu fi bu’uura maamiltoota Amaazoon fayyadamaa jirta.Amaazoon Mana kuusaa, ajaja kee ni raawwata, akkasumas maamiltoota keetiif tajaajila maamilaa ni kenna, kanaaf isin hin barbaachisu.

Amaazoon akka korporeeshinii guddaatti socho’uu, garuu mataa dhukkubbii qabatamaan tokko ta’uu malee.Wanti ati gochuu qabdu oomisha bu’aa argamsiisu argachuu fi misoomsuun sana booda erguudha.

gara Amaazonitti gurguruuf.FBAn Maal Dhaabbata?

FBAn Maal Dhaabbata?

Warra yaad-rimee kanaaf guutummaatti haaraa ta’aniif, FBAn guutummaaf dhaabbata Amaazoon.

Daldalli FBA maali?

Daldalli FBA moodeela daldalaa kan ati ittiin neetwork raabsaa humna guddaa qabuu fi bu’uura maamiltoota Amaazoon itti fayyadamtudha. Kana moodeela daldalaa kana fayyadamuu keessatti, Amaazoon, walitti dhufeenya kana duraan gootanii ta’uu hin oolu. mana kuusaa, ajaja keessan guuta, akkasumas maamiltoota keessaniif tajaajila maamilaa ni kenna Bu’uuraan, abbootiin qabeenyaa, akkuma keessanii, akka korporeeshinii guddaatti socho’uu danda’u, garuu mataa dhukkubbii qabatamaan tokko ta’uu malee. Yeroo kee oomisha bu’aa argamsiisu barbaaduu irratti kan dabarsitu yoo ta’u, kan hafe ammoo Amaazoon bakka kee bu’ee hojjeta.

Faayidaa akkamii daldala FBA irraa eeguu dandeessu?

Daldalli daldala elektirooniksii tokko yeroo baayyee loojistikii ajaja guutuu fi oomisha yeroon maamiltoota isaaniif erguu keessa deemuu qaba. Humna Amaazoon fayyadamuun qormaata addaa sana walqixxummaa hojii kee keessaa baafta. Walxaxiinsi suuqii daldala elektirooniksii kan biraan inventarii hordofuu fi oomishaalee akka tarreeffaman gochuudha. Moodeela daldalaa FBA fayyadamuun oomishaalee gara mana kuusaa Amaazoon ergitee kan hafe akka kunuunsan hayyamta.

Tarkaanfiiwwan Daldala FBA Jalqabuu fi Karoora Bizinesii FBA Uumuu:

TARKAANFII 1: Herrega Gurguraa Amaazoon uumuu

TARKAANFII 2: Niche Keessan Filadhaa

TARKAANFII 3: Oomishaalee Qorannoo

TARKAANFII 4: Madda Omisha Keessan Hundeessuu TARKAANFII 5: Maqaa Keessan Hundeessuu

TARKAANFII 6: Tarreefama Omishaa Keessan Uumuu

TARKAANFII 7: Oomisha Keessan Gabaa Keessan

(Coursera Application) Kara onlinitti mana keessaan ykn biyyaa barbaddeen teessaan Barumsa Barbaddeen Barachuuf Appii Kana Buffaadhaa Fayyadamaaa

Hojii kee koorsii, waraqaa ragaa fi digriitiin jalqabi, jijjiiri ykn tarkaanfachiisi.

Ogeessota dhaabbilee fi yunivarsiitiiwwan sadarkaa addunyaa irraa dhufan waliin barachuudhaan dandeettii hojii wajjin walqabatu, fedhii guddaa qabdu ijaaruuf.

Application COURSERA WALIIN NI DANDEESSAA:
• Pirojektoota harkaan hojjetamaniin ogummaawwan hojiin walqabatan fi meeshaalee sadarkaa industirii ta’an barachuu
• Koorsii bal’aa industirii irratti hundaa’e keessatti beekumsa hojii keetii ijaari
• Gahee fedhii guddaa qabuuf karaa Ragaa Ogummaatiin hojiif qophaa’uu
• Ogummaa damee industirii murtaa’e tokko irratti Ispeeshaalaayizeeshinii waliin qabaachuu
• Digirii jalqabaa ykn lammaffaatiin hojii kee tarkaanfachiisi

AKKA ISIN DANDA’UUF:
• Hojii kee ofitti amanamummaadhaan guddifadhu
• Dandeettii fi ragaalee adda ta’anii mul’atan horachuu
• Daddabbii fi to’annoo hojii kee irratti gammaduu

APP COURSERA KAN ARGATTANIIN:
• Sagantaa jijjiiramaa fi koorsii gaaffii irratti hundaa’e
• Viidiyoowwan toora interneetii ala ilaaluuf buufamuu danda’an
• Koorsii mobaayilaaf mijatu, kanaaf meeshaa kamirrattiyyuu bu’a qabeessa ta’ee barachuu dandeessa
• Hojii koorsii, gaaffii fi pirojektoota meeshaalee deeskitooppii fi moobaayilaa keessan irratti qusataman
• Mata duree xiqqaa viidiyoo afaanota adda addaa, kanneen akka: Arabaa, Faransaayi, Jarmanii, Indooneezhiyaa, Jaappaan, Kooriyaa, Poorchugaal, Raashiyaa, Chaayinaa fi Ispeen dabalatee

KOORSII BEEKAMAA:
• Saayinsii Kompiitaraa: Sagantaa, Misooma Moobaayilaa fi Weebii, Paayitoon
• Saayinsii Daataa: Barnoota Maashinii, Carraa fi Istaatistiksii, Xiinxala Daataa
• Daldala: Faayinaansii, Gabaa, Abbootii Qabeenyaa, Tarsiimoo Daldalaa, Daldala Elektirooniksii, UX, Dizaayinii
• Teeknooloojii Odeeffannoo: Shallaggii Duumeessaa, Deeggarsa fi Hojii, Bulchiinsa Daataa, Nageenya

SAGANTAALEE MIRKANEESSAA OGEESSOTA: 1.1.
• Developer fuulduraa, developer duubaa, injinarii DevOps
• Xiinxala daataa, saayintistii daataa, injinarii daataa, misoomsaa kuusaa daataa
• Hogganaa pirojektii, dizaayinara UX, gabaa dijitaalaa, gabaa miidiyaa hawaasaa, xiinxalaa gabaa
• Ogeessa deeggarsa IT, hojjetaa application, xiinxalaa Cybersecurity
• Bakka bu’aa misooma gurgurtaa, ogeessa hojii gurgurtaa galmee, bakka bu’aa gurgurtaa

GOSA DIGIRII: 1.1.
• Digirii MBA fi Bizinesii, Digirii Manaajimantii
• Saayinsii fi Injinariingii Kompiitaraa, Saayinsii Daataa, fi Xiinxala Daataa
• Saayinsii Hawaasummaa, Fayyaa Hawaasaa

Appii kanaa buufachuuf as tuqii

INSTALLNu Beekuuff: http://www.coursera.org
Imaammata Dhuunfaa: https://www.coursera.org/about/privacy
Haala Tajaajilaa: https://www.coursera.org/about/terms

(What Is Affiliate Markete)Affiliate Marketing Jechuun Maalii

Affiliate marketing karaalee gurguddoo maallaqa itti argatan keessaa tokko toora intarneetiirraan. Innis shira badhaadhina argachuu miti; fudhata yeroo fi obsa hariiroo ijaaruuf fayyadamtoota keessan waliin dhaqqabaa jirtu qabiyyee. Kana jechuun namoonni baay’een…bilisummaa fi carraa maallaqaa inni kennuu danda’u irraa kan ka’e akkaataa gabaa walitti hidhamiinsa qabu barachuuf fedhii qabu eenyuyyu.

Affiliate Marketing jechuun maali?

Affiliate Marketing adeemsa…dhaabbilee guddisuudhaan maallaqa argachuu fi oomishaalee duubaan dhaabbachuu dandeessan.

Intarneetii jalqabuu isaatiin, .dhaabbileen akkas ta’uu hubachuu jalqaban

meeshaalee fi tajaajiloota isaan dhiyeessan dhaggeeffattoota guddaa fi adda addaa ta’eef akka ga’uuf waltajjii mudaa hin qabne. Dameen daldala elektirooniksii interneetii nama dhuunfaa ykn dhaabbata dhaggeeffattoota bal’aa bira ga’uuf barbaadu kamiifuu meeshaa argamu ta’eera.

Yoo affiliate ta’uu barbaadde gabaa, hunduu waa’ee uumuudha hariiroo beeksistoota waliin qaban, .maxxansitoota, fi fayyadamtoota. Icha beeksistoonni dhaabbilee daldalaa gurguran oomishaalee fi tajaajiloota, maxxansichi gargaara dhaabbatichi oomishaalee kanneen beeksisuu keessatti, fi fayyadamtoonni akka dhaggeeffattoota kanneen mudatan ta’i dhaabbilee karaa saaxilamummaa toora interneetii fi beeksisuu.

Affiliate Marketing akkamitti hojjeta?

Affiliate Marketing galii irratti hundaa’a qoodamuu fi gosa onnachiiftuuti sagantaa. Galmi gabaa ijaaruudha gamtaa maqaa, oomisha, tajaajila, . ykn dhaabbata, fi tajaajiloota kana gabaaf dhiyeessu namoota toora interneetii irratti. Gabaa Walitti Hidhame gorsaan bu’aa dhaabbatichaa keessaa dhibbeentaa tokkoon qooda daldala gatii guddaa qabu fiduudhaan saaxilamummaa argate. Yaad-rimeen beeksisa gabaa beeksisa televijiinii fi maxxansaa keessatti fayyadaman asitti hojiirra oola, waltajjii fayyadamtoota sossobuu fi hawwachuuf itti fayyadamu qofatu interneetii irratti argama.

Marsariitiiwwan miidiyaa hawaasaa, bilboordii dijitaalaa, .

fi qabiyyeen biloogii hundi isaanii qabatamaadha tooftaalee gabaa keessatti hojiirra oolan. Bu’a-qabeessa gabaa jechuun adda ta’ee fi qabiyyee gatii guddaa qabu kan dhaabbata tokko saagu dorgomtoota isaanii irraa kan hafe. Duula gabaa milkaa’aa ta’eef maqaa cimaa ijaaruu fi qulqullina dhaabbatichaa irratti dabaluu barbaachisaa dha.

Industirii gabaa keessatti yeroo jalqabnu xiyyeeffannoowwan ijoo hedduu dursa kennuu qabu:

1. Gabaa walitti hidhamiinsa qabu ta’uuf, .galii irra deddeebi’amee argamu irratti xiyyeeffachuu cimsitee yaaduu qabda; kana jechuun dhangala’aan galii yeroo tokko tokko fi dho’iinsa xixiqqaa fi gabaabaa ji’oota hedduu keessatti babal’atee osoo hin taane ji’a ji’aan akka idileetti tilmaamamuu danda’a. Galiin irra deddeebi’amee argamu ykn galii haftee maallaqa walitti fufiinsaan argamu yoo ta’u hojiin yeroo ammaa fi yeroo ammaa raawwatamaa jiru tokkollee osoo hin jiraatin. Yeroon sun hundinuu invastimantii ta’ee jira; kun galii dhaabbataa qabaachuu danda’uu irratti tilmaama dhabamsiisuuf yeroo yaalnu gaarii dha.

  1. Madda tiraafikaa tokko irratti gonkumaa hin hirkatin. Yeroo hunda yeroo gabaa ilaalchisee waan hin eegamne eegaa. Hanqaaquu kee hunda akkuma durii jedhu qaruuraa tokko keessa hin kaa’in. Madda tokko irratti bobba’ee gara isa itti aanutti ce’i. Affiliate marketer ta’uuf yaaluun nama dadhabsiisa waan ta’eef madda tiraafikaa guddaa tokko qofa kan akka search engines irraa jalqabuun kee hin oolu, garuu yeroon darbaa deemuun, ni jalqabda hanga danda’ametti adda adda gochuu barbaadu.
  2. Waa’ee fayyadamtoota moobaayilaa hin dagatinaa. Xiyyeeffannaan guddaan marsariitiiwwanii fi tiraafikaa weebsaayitii irratti kan kennamu yoo ta’u, waggoota dhiyoo asitti namoonni baay’inaan bilbila isaanii akka meeshaa interneetii isaanii isa jalqabaatti fayyadamuutti garagalaa jiru. Yeroo marketing hojjetan tooftaaleen hojiirra oolan hundinuu warra bilbila isaanii fayyadamaniif ilaalcha mobile friendly of keessaa qabaachuu qabu jechuunis dhaggeeffattoota bal’aa bira ga’uu fi tiraafikaa fi cuqaasuu baay’ee argachuu, kunis dabaree isaatiin galii dabalataa jechuudha.
  3. 4. Haala yeroo fi waqtii beekuu fi isaan dura turuu; kunis tilmaama argachuu danda’uuf barbaachisaa dha, keessumaa garaagarummaa dhangala’aa galii ilaalcha keessa galchuun.
  4. Jechoota ijoo irratti xiyyeeffachuu caalaa, mata duree irratti xiyyeeffachuu. Beeksisni fi jechoonni beeksisa marsariitiiwwan qabiyyee xiyyeeffannoo gabaa amma jiruun walitti dhiyeenyaan walqabatu qaban irratti kaa’amuu qabu.

World Cup Final Play France with Argentina,Qatar 2022

Play To Start left 30 minutes